NEWS

A Partial (Amended) Settlement Agreement in case CA 62701-07-17 P.M.A. v. Panasonic et al was approved.

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה

קרטל בינלאומי לתיאום מחירי קבלים

 

  1. ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו ־ 2006 (להלן - החוק), כי ביום 14 באפריל 2020 ניתן פסק דין חלקי המאשר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בת.צ. (מר') 62701-07-17 פ.מ.א. ממירי מתח 1991 בע"מ ואח' (להלן - המבקשים) נ' Panasonic Corporation ואח' (להלן - המשיבות) (להלן – "פסק הדין"; ו"התובענה"). הסדר הפשרה החלקי נחתם בין המבקשים לבין Vishay Polytech Co., Ltd - המשיבה 10 בבקשת האישור (להלן - Vishay) שהיא תאגיד זר (יפן) (להלן – "המשיבה"; ו"הסדר הפשרה").

תיאור עיקרי התובענה -

  1. המבקשים הגישו בחודש יולי 2017 בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד המשיבה ומשיבות נוספות, בטענה שהמשיבות היו צד לקרטל בינלאומי לתיאום מחירי קבלים (להלן - קבלים) אשר לפי הטענה גרם נזק ממון לצרכנים בישראל.
  2. הגדרת הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה, בהתאם לתובענה ולפסק הדין היא – "כל מי שרכש בישראל קבלים או מוצר שמשולבים בו קבלים, שיוצרו בתקופה שתחילתה היא בשנת 1997 וסיומה בשנת 2014" (להלן - הקבוצה).
  3. הסעד הכספי שנתבע בתובענה הוערך בטווח שנע בין 194.4 - 113.9 מיליוני ₪, המייצג לפי הטענה את הפער בין המחיר שבו נמכרו בפועל הקבלים ומוצרים בהם הם שולבו, לבין המחיר שבו היו נמכרים אלמלא תיאום המחירים הנטען.

תיאור עיקרי פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה -

  1. במסגרת הסדר הפשרה, שאושר בפסק דין על ידי בית המשפט, הסכימו המבקשים והמשיבה, בלא הודאה מצד מי מן הצדדים בנכונות איזו מטענות משנהו, בין היתר, על -

5.1.    תשלום כספי - המשיבה תשלם סכום כולל של 75,000 דולר ארה"ב (להלן – סכום הפיצוי), וכנגד תשלום זה תסתיים ותמוצה באופן סופי ומוחלט התובענה נגד המשיבה, על כל עילותיה וטענותיה, ולא ניתן יהיה להגיש ו/או לנהל נגד המשיבה ו/או "הגורמים המופטרים", כהגדרתם בהסכם הפשרה, כל הליך משפטי בגין העניינים והעילות שנזכרו בתובענה. לפי המלצת הצדדים, החלק המיועד לקבוצה מתוך סכום הפיצוי, יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק.

5.2.    מסירת מידע ומסמכים - המשיבה תפעל להעביר לידי ב"כ המבקשים מסמכים שונים ומידע בקשר עם הקרטל הנטען, כאמור בהסכם הפשרה.

5.3.    מסירה כדין בישראל - המשיבה מסכימה, לצרכי הליך זה בלבד, שבוצעה אליה המצאה כדין של התובענה בישראל והיא מכירה בסמכותו הבינלאומית של בית המשפט הנכבד לדון בתובענה.

5.4.    מעשה בית דין - עם אישור ההסכם ומתן תוקף של פסק־דין חלקי להסכם הפשרה, ובכפוף להעברת סכום הפיצוי לידי ב"כ המבקשים, יתגבש מעשה בית־דין סופי ומחייב, המונע העלאת כל טענה כלפי המשיבה (והגורמים המופטרים), וזאת בכל עניין ובכל עילה (משפטית או עובדתית) שנזכרו בתובענה, והמבקשים וחברי הקבוצה מוותרים ופוטרים את המשיבה ואת הגורמים המופטרים בפטור וויתור סופי, בלתי מותנה, ומוחלט מכל עילות התביעה נגדם.

5.5.    המשך ההליכים נגד יתר המשיבות - המבקשים יהיו רשאים להמשיך בבירור בקשת האישור ככל שזו מופנית כנגד יתר המשיבות בהליך, מבלי שיש בפשרה כדי לפגוע בהמשך ניהול התובענה נגד המשיבות האחרות.

  1. בית המשפט קבע בפסק הדין כי התובענה עומדת, לכאורה, בתנאים הקבועים בחוק לאישורה כתובענה ייצוגית ואישר את הפשרה, בין היתר, מהטעמים שהסדר הפשרה עם המשיבה ראוי, הוגן וסביר בעניינים של חברי הקבוצה ועונה על דרישות סעיף 19(א) לחוק. בית המשפט התחשב בשורה ארוכה של שיקולים, המפורטים בפסק הדין, ובהם: שהסדר הפשרה הושג בשלב מקדמי של ההליך, שהוא יכול ויביא לחיסכון בזמן בפרט בנוגע להליכי המצאה מחוץ לתחום, שההסדר מקנה סעד מתאים, וכי יתרונותיו של הסדר הפשרה עולים על הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול התובענה נגד המשיבה וגם לעניין יתר המשיבות, וכי סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. להסדר הפשרה לא הוגשו התנגדויות, למעט התנגדות היועץ המשפטי לממשלה, לגביה נקבע בפסק הדין שאין בה כדי למנוע את אישור הסדר הפשרה. בית המשפט קבע עוד כי אין מקום למינוי בודק משורה של נימוקים שפורטו בפסק הדין.

גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחה -

  1. בית המשפט אישר גמול, שכ"ט והחזר הוצאות.

שונות -

  1. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של פסק הדין והסדר הפשרה. נוסחו המלא של פסק הדין ושל הסדר הפשרה, וההגדרות המופיעות בהסדר הפשרה - הם המחייבים.
  2. הסדר הפשרה המתוקן בנוסחו המלא עומד לעיון באתר האינטרנט של משרד באי כוח המבקשים בכתובת www.mslaw.co.il וכן במשרד ב"כ המבקשים עוה"ד מנור - שמש, ברח' יגאל אלון 114, תל-אביב, מגדל TOHA קומה 11 (בכפוף לתיאום מראש בטלפון 073-3905733); או לפי בקשה בכתובות דוא"ל yuki@mslaw.co.il ; ori@oribaram.com .

נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט (כב' השופט א. פורג) והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

 

ד"ר אורי ברעם, עו"ד          יוקי שמש, עו"ד                                                ניב זקלר, עו"ד   עופר ארגוב, עו"ד

               ב"כ המבקשים                                                                                                     ב"כ המשיבה

(מכוח ייפוי כוח מוגבל)